BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 16/4 ĐẾN NGÀY 25-04-2019

Tuesday, 16/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:106/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/4ĐẾN 25/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/4

Ngày 17/4

Ngày 18/4

Nhận định

dòng chảy biển  19/4 - 25/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc đến Đông

0,1-0,3

Đông Bắc đến Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/4

Ngày 17/4

Ngày 18/4

Nhận định

sóng biển từ

19/4 - 25/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Đông

1,5-2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/4

Ngày 17/4

Ngày 18/4

Nhận định

Thủy triều từ

19/4 - 25/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0

Thời gian: 1h52

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 14h50

Cao nhất: 2,8

Thời gian: 1h55

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 16h31

Cao nhất: 2,5

Thời gian: 2h57

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 18h25

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,0m (ngày 24, 25/4). Thấp nhất 2,2m (ngày 19/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình