BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 22/4/2019

Saturday, 13/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:103/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/4ĐẾN 22/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/4

Ngày 14/4

Ngày 15/4

Nhận định

dòng chảy biển  16/4 - 22/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc đến Đông

0,2-0,3

Đông Bắc đến Đông

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/4

Ngày 14/4

Ngày 15/4

Nhận định

sóng biển từ

16/4 - 22/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/4

Ngày 14/4

Ngày 15/4

Nhận định

Thủy triều từ

16/4 - 22/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1

Thời gian: 22h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 10h45

Cao nhất: …….

Thời gian: ……

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 11h52

Cao nhất: 3,1

Thời gian: 23h47

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 13h14

Thủy triều trung bình. giảm dần sau tăng. Cao nhất 3,0m (ngày 16/4). Thấp nhất 2,2m (ngày 19/4).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình