BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 11/4 ĐẾN 20/4/2019)

Thursday, 11/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:101/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 11/ĐẾN 20/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/4

Ngày 12/4

Ngày 13/4

Nhận định

dòng chảy biển  14/4 - 20/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/4

Ngày 12/4

Ngày 13/4

Nhận định

sóng biển từ

14/4 - 20/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/4

Ngày 12/4

Ngày 13/4

Nhận định

Thủy triều từ

14/4 - 20/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 9h00

Cao nhất: 3,1

Thời gian: 21h02

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 9h49

Cao nhất: 3,1

Thời gian: 22h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 10h45

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 14, 15/4). Thấp nhất 2,2m (ngày 19/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình