BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 10/4 ĐẾN NGÀY 19-04-2019

Wednesday, 10/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:100/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 10/4ĐẾN 19/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/4

Ngày 11/4

Ngày 12/4

Nhận định

dòng chảy biển  13/4 - 19/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắ

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/4

Ngày 11/4

Ngày 12/4

Nhận định

sóng biển từ

13/4 - 19/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/4

Ngày 11/4

Ngày 12/4

Nhận định

Thủy triều từ

13/4 - 19/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 8h20

Cao nhất: 2,9

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 9h00

Cao nhất: 3,1

Thời gian: 21h02

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 9h49

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 13 - 15/4). Thấp nhất 2,2m (ngày 19/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình