BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 08/4 ĐẾN NGÀY 17-04-2019

Monday, 08/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:98/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 08/4ĐẾN 17/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/4

Ngày 09/4

Ngày 10/4

Nhận định

dòng chảy biển  11/4 - 17/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 08/4

Ngày 09/4

Ngày 10/4

Nhận định

sóng biển từ

11/4 - 17/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/4

Ngày 09/4

Ngày 10/4

Nhận định

Thủy triều từ

11/4 - 17/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3

Thời gian: 16h00

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 7h38

Cao nhất: 2,6

Thời gian: 17h03

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 7h50

Cao nhất: 2,9

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 8h20

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 12 - 15/4). Thấp nhất 2,8m (ngày 17/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình