BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07/4ĐẾN 16/4/2019)

Sunday, 07/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:97/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/ĐẾN 16/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/4

Ngày 08/4

Ngày 09/4

Nhận định

dòng chảy biển  10/4 - 16/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây nam đến Tây

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/4

Ngày 08/4

Ngày 09/4

Nhận định

sóng biển từ

10/4 - 16/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/4

Ngày 08/4

Ngày 09/4

Nhận định

Thủy triều từ

10/4 - 16/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:1,7 m

Thời gian: 22h50

Cao nhất: 2,3

Thời gian: 16h00

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 7h38

Cao nhất: 2,6

Thời gian: 17h03

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 7h50

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 12 - 15/4). Thấp nhất 2,8m (ngày 10/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình