BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 04/4 ĐẾN 13/4/2019)

Thursday, 04/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:94/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 04/ĐẾN 13/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 04/4

Ngày 05/4

Ngày 06/4

Nhận định

dòng chảy biển  07/4 - 13/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Tây Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 04/4

Ngày 05/4

Ngày 06/4

Nhận định

sóng biển từ

07/4 - 13/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5-1,5

Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/4

Ngày 05/4

Ngày 06/4

Nhận định

Thủy triều từ

07/4 - 13/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4

Thời gian: 3h00

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 18h11

Cao nhất: 2,3

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 19h27

Cao nhất: 2,2

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 20h55

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,1m (ngày 12, 13/4). Thấp nhất 2,2m (ngày 07/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình