BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 02/4 ĐẾN 11/4/2019)

Tuesday, 02/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:92/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02  tháng 4 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 02/ĐẾN 11/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 02/4

Ngày 03/4

Ngày 04/4

Nhận định

dòng chảy biển  05/4 - 11/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 02/4

Ngày 03/4

Ngày 04/4

Nhận định

sóng biển từ

05/4 - 11/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông Bắc

0,5-1,0

Đông Bắc

0,5-1,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/4

Ngày 03/4

Ngày 04/4

Nhận định

Thủy triều từ

05/4 - 11/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7

Thời gian: 1h58

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 15h52

Cao nhất: 2,6

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 17h00

Cao nhất: 2,4

Thời gian: 3h00

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 18h11

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,9m (ngày 11/4). Thấp nhất 2,2m (ngày 06, 07).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình