BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 31/3 ĐẾN 09/4/2019)

Sunday, 31/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 90/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 31  tháng 3 năm 2019

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 31/3 ĐẾN 09/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 31/3

Ngày 01/4

Ngày 02/4

Nhận định

dòng chảy biển  03-09/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Bắc đến Tây

Vận tốc

0,2-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 31/3

Ngày 01/4

Ngày 02/4

Nhận định

sóng biển

từ 03-09/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,0

Đông đến Đông bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/3

Ngày 01/4

Ngày 02/4

Nhận địnhThủy triều

 từ 03 - 09/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 13h36

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 01h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 14h43

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 01h58

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 15h52

Thủy triều giảm dần, đến ngày 8;9 tăng

Cao nhất 2,6m

 Ngày 3 và 9/4.

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình