BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/3 ĐẾN 6/4/2019)

Thursday, 28/03/2019

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:87/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 28/3 ĐẾN 6/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/3

Ngày 29/3

Ngày 30/3

Nhận định

dòng chảy biển  31/3 - 6/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/3

Ngày 29/3

Ngày 30/3

Nhận định

sóng biển từ

31/3 - 6/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/3

Ngày 29/3

Ngày 30/3

Nhận định

Thủy triều từ

31/3 - 6/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 10h29

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 11h29

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 12h31

Thủy triều giảm dần đến ngày 06. Cao nhất 2,9m (ngày 31/3). Thấp nhất 2,2m (ngày 6/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình