BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 26/3 ĐẾN 4/4/2019)

Tuesday, 26/03/2019

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:85/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 26/3 ĐẾN 4/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/3

Ngày 27/3

Ngày 28/3

Nhận định

dòng chảy biển  29/3 - 4/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/3

Ngày 27/3

Ngày 28/3

Nhận định

sóng biển từ

29/3 - 4/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/3

Ngày 27/3

Ngày 28/3

Nhận định

Thủy triều từ

29/3 - 4/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 8h29

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 9h30

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 10h29

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,9m (ngày 29 -31/3). Thấp nhất 2,4m (ngày 4/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình