BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 24/3 ĐẾN NGÀY 2/4/2019

Sunday, 24/03/2019

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:83/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/3 ĐẾN 2/4/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/3

Ngày 25/3

Ngày 26/3

Nhận định

dòng chảy biển  27/3 - 2/4/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/3

Ngày 25/3

Ngày 26/3

Nhận định

sóng biển từ

27/3 - 2/4/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/3

Ngày 25/3

Ngày 26/3

Nhận định

Thủy triều từ

27/3 - 2/4/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 16h53

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 7h11

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 8h29

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Cao nhất 2,9m (ngày 29 ,31/3). Thấp nhất 2,7m (ngày 27/3 và 2/4).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình