BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 21 ĐẾN NGÀY 30/3/2019)

Thursday, 21/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:80/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/3 ĐẾN 30/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/3

Ngày 22/3

Ngày 23/3

Nhận định

dòng chảy biển  24/3 - 30/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21/3

Ngày 22/3

Ngày 23/3

Nhận định

sóng biển từ

24/3 - 30/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/3

Ngày 22/3

Ngày 23/3

Nhận định

Thủy triều từ

24/3 - 30/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 19h15

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 20h40

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 22h13

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 2,9m (ngày 29/3). Thấp nhất 2,3m (ngày 24/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình