BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 17/3 ĐẾN 26/3/2019)

Sunday, 17/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:76/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 17  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 17/3 ĐẾN 26/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/3

Ngày 18/3

Ngày 19/3

Nhận định

dòng chảy biển  20/3 - 26/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 17/3

Ngày 18/3

Ngày 19/3

Nhận định

sóng biển từ

20/3 - 26/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/3

Ngày 18/3

Ngày 19/3

Nhận định

Thủy triều từ

20/3 - 26/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 13h51

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 15h12

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 16h32

Thủy triều giảm dần đến ngày 23, sau tăng. Cao nhất 3,1m (ngày 20/3). Thấp nhất 2,2m (ngày 23/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình