BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN 25/3/2019)

Saturday, 16/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:75/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN 25/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/3

Ngày 17/3

Ngày 18/3

Nhận định

dòng chảy biển  19/3 - 25/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/3

Ngày 17/3

Ngày 18/3

Nhận định

sóng biển từ

19/3 - 25/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/3

Ngày 17/3

Ngày 18/3

Nhận định

Thủy triều từ

19/3 - 25/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 12h35

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 13h51

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 15h12

Thủy triều giảm dần đến ngày 23, sau tăng. Cao nhất 3,2m (ngày 19/3). Thấp nhất 2,2m (ngày 23/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình