BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 13 ĐẾN NGÀY 22/3/2019)

Wednesday, 13/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:72/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/3 ĐẾN 22/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/3

Ngày 14/3

Ngày 15/3

Nhận định

dòng chảy biển  16/3 - 22/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,4

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/3

Ngày 14/3

Ngày 15/3

Nhận định

sóng biển từ

16/3 - 22/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/3

Ngày 14/3

Ngày 15/3

Nhận định

Thủy triều từ

16/3 - 22/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 9h59

Cao nhất: 2,6

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 10h39

Cao nhất: 2,9

Thời gian: 23h39

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 11h32

Thủy triều tăng đến ngày 18, 19; sau giảm. Cao nhất 3,2m (ngày 18, 19/3). Thấp nhất 2,6m (ngày 22/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình