BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 19/3/2019

Sunday, 10/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:69/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 10/3 ĐẾN 19/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/3

Ngày 11/3

Ngày 12/3

Nhận định

dòng chảy biển  13/3 - 19/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/3

Ngày 11/3

Ngày 12/3

Nhận định

sóng biển từ

13/3 - 19/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/3

Ngày 11/3

Ngày 12/3

Nhận định

Thủy triều từ

13/3 - 19/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 21h01

Cao nhất: 2,0

Thời gian: 14h58

Thấp nhất:1,7 m

Thời gian: 23h47

Cao nhất: 2,2

Thời gian: 17h50

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 9h37

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,2m (ngày 18, 19/3). Thấp nhất 2,5m (ngày 13/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình