BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 8 ĐẾN NGÀY 17/3/2019

Friday, 08/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:67/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 08/3 ĐẾN 17/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/3

Ngày 09/3

Ngày 10/3

Nhận định

dòng chảy biển  11/3 - 17/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 08/3

Ngày 09/3

Ngày 10/3

Nhận định

sóng biển từ

11/3 - 17/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,0

Đông Nam đến Nam

0,5-1,0

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/3

Ngày 09/3

Ngày 10/3

Nhận định

Thủy triều từ

11/3 - 17/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6

Thời gian: 4h50

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 20h01

Cao nhất: 2,4

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 20h55

Cao nhất: 2,1

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 21h01

Thủy triều tăng dần, từ ngày 11. Cao nhất 3,1m (ngày 17/3). Thấp nhất 2,1m (ngày 11/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình