BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 5 ĐẾN NGÀY 14/3/2019

Tuesday, 05/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:64/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 05  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 05/3 ĐẾN 14/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 05/3

Ngày 06/3

Ngày 07/3

Nhận định

dòng chảy biển  08/3 - 14/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 05/3

Ngày 06/3

Ngày 07/3

Nhận định

sóng biển từ

08/3 - 14/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Nam đến Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/3

Ngày 06/3

Ngày 07/3

Nhận định

Thủy triều từ

08/3 - 14/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 17h29

Cao nhất: 2,9

Thời gian: 3h58

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 18h20

Cao nhất: 2,7

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 19h11

Thủy triều giảm dần, đến ngày 11 sau tăng. Cao nhất 2,6m (ngày 8; 14/3). Thấp nhất 2,0m (ngày 11/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình