BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 3/3 ĐẾN 12/3/2019)

Sunday, 03/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:62/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 03  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 3/3 ĐẾN 12/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 03/3

Ngày 04/3

Ngày 05/3

Nhận định

dòng chảy biển  06/3 - 12/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 03/3

Ngày 04/3

Ngày 05/3

Nhận định

sóng biển từ

06/3 - 12/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0-2,0

Đông Nam đến Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/3

Ngày 04/3

Ngày 05/3

Nhận định

Thủy triều từ

06/3 - 12/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0

Thời gian: 2h07

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 15h35

Cao nhất: 3,0

Thời gian: 2h49

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 16h34

Cao nhất: 3,0

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 17h29

Thủy triều giảm dần đến ngày 11, sau tăng. Cao nhất 2,9m (Ngày 6). Thấp nhất 2,1m (ngày 11/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình