BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/3 ĐẾN 10/3/2019)

Friday, 01/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:59/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01  tháng 3 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/3 ĐẾN 10/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/3

Ngày 02/3

Ngày 03/3

Nhận định

dòng chảy biển  04/3 - 10/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1-0,3

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/3

Ngày 02/3

Ngày 03/3

Nhận định

sóng biển từ

04/3 - 10/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/3

Ngày 02/3

Ngày 03/3

Nhận định

Thủy triều từ

04/3 - 10/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 13h31

Cao nhất: 2,9

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 14h34

Cao nhất: 3,0

Thời gian: 2h07

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 15h35

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,0m (ngày 3, 4, 5/3). Thấp nhất 2,1m (ngày 10/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình