BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 26/2 ĐẾN 07/3/2019)

Tuesday, 26/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:56/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 26/2 ĐẾN 07/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/2

Ngày 27/2

Ngày 28/2

Nhận định

dòng chảy biển  01/3 - 07/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/2

Ngày 27/2

Ngày 28/2

Nhận định

sóng biển từ

01/3 - 07/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/2

Ngày 27/2

Ngày 28/2

Nhận định

Thủy triều từ

01/3 - 07/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 19h59

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 10h09

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 11h09

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 12h26

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,0m (ngày 3, 4, 5/3). Thấp nhất 2,7m (ngày 7/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình