BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 23/2 ĐẾN 04/3/2019)

Saturday, 23/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:54/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 23/2 ĐẾN 04/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 23/02

Ngày 24/02

Ngày 25/02

Nhận định

dòng chảy biển  26/02 - 4/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

0,1-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 23/02

Ngày 24/02

Ngày 25/02

Nhận định

sóng biển từ

26/2 - 4/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/02

Ngày 24/02

Ngày 25/02

Nhận định

Thủy triều từ

25/2 - 3/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 22h04

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 23h28

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 16h47

Thấp nhất:    m

Thời gian:

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,0m (ngày 3/3;4/3).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 Đặng Văn Hiến

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình