BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 21/2 ĐẾN NGÀY 2-3-2019)

Thursday, 21/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:52/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/2 ĐẾN 02/3/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

dòng chảy biển  24/2 - 2/3/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông đến Đông Bắc

0,2-0,4

Tây Nam

0,2-0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

sóng biển từ

24/2 - 2/3/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21

Ngày 22

Ngày 23

Nhận định

Thủy triều từ

24/2 - 2/3/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 19h50

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 20h55

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian: 22h04

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 2,9m (ngày 2/3). Thấp nhất 2,1m (ngày 24, 25/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình