BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/2 ĐẾN 28/2/2019)

Tuesday, 19/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:50/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 19/2 ĐẾN 28/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Nhận định

dòng chảy biển  22/2 - 28/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Đông đến Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Nhận định

sóng biển từ

22/2 - 28/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

1,5-2,5

Đông Nam đến Nam

1,5-2,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Nhận định

Thủy triều từ

22/2 - 28/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 17h44

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 18h47

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 19h50

Thủy triều giảm dần đến ngày 24, 25. Sau tăng. Cao nhất 2,9m (ngày 22/2). Thấp nhất 2,1m (ngày 24, 25/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình