BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN NGÀY 26-02-2019

Sunday, 17/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:48/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN 26/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Nhận định

dòng chảy biển  20/2 - 26/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Đông đến Đông Bắc

0,2-0,3

Đông Nam đến Đông

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Nhận định

sóng biển từ

20/2 - 26/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Nam

1,0-2,0

Đông đến Đông Nam

1,0-2,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ

 1,0 - 2,0m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Nhận định

Thủy triều từ

20/2 - 26/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 1h56

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 15h37

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 2h44

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 16h40

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 17h44

Thủy triều giảm dần đến ngày 24, 25, sau tăng. Cao nhất 3,3m (ngày 20/2). Thấp nhất 2,1m (ngày 24, 25/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình