BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN TỪ NGÀY 11/2 ĐẾN NGÀY 20-02-2019

Monday, 11/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:42/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 11/2 ĐẾN 20/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/2

Ngày 12/2

Ngày 13/2

Nhận định

dòng chảy biển  14 - 20/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 11/2

Ngày 12/2

Ngày 13/2

Nhận định

sóng biển từ

14- 20/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III.  Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/2

Ngày 12/2

Ngày 13/2

Nhận định

Thủy triều từ

14- 20/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 22h09

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,8 m

Thời gian: 13h23

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 13h09

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Thấp nhất 2,3m (ngày 14/2), cao nhất 3,4m (ngày 19/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình