BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN TỪ NGÀY 09/2 ĐẾN NGÀY 18-02-2019

Saturday, 09/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:40/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 9/2 ĐẾN 18/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 9/2

Ngày 10/2

Ngày 11/2

Nhận định

dòng chảy biển  12 - 18/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

 
II. Dự báo sóng biển
 

Vùng biển

Ngày 9/2

Ngày 10/2

Ngày 11/2

Nhận định

sóng biển từ

12- 18/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

 
III.  Dự báo Thủy triều: 
 

Vùng biển

Ngày 9/2

Ngày 10/2

Ngày 11/2

Nhận định

Thủy triều từ

12 - 18/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 21h02

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 21h36

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 22h09

Thủy triều tăng dần,. Thấp nhất 2,0m (ngày 12, 13/2), cao nhất 3,3m (ngày 18/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình