BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 8 ĐẾN 17/2/2019)

Friday, 08/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:39/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 02 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 08/02 ĐẾN 17/02/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/02

Ngày 09/02

Ngày 10/02

Nhận định

dòng chảy biển  11 - 17/02/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 08/02

Ngày 09/02

Ngày 10/02

Nhận định

sóng biển từ

11 - 17/02/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao từ

 1,0 - 2,0m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/02

Ngày 09/02

Ngày 10/02

Nhận định

Thủy triều từ

11 - 17/02/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 5h54

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 20h27

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 21h36

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 21h36

Thủy triều thấp dần, sau tăng. Thấp nhất 2,0m (ngày 12, 13). Cao nhất 3,1m ngày 17

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình