BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (từ ngày 06 đến 15-02-2019)

Wednesday, 06/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:37/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 6/2 ĐẾN 15/2/2019)

  1. I.                   Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 6/2

Ngày 7/2

Ngày 8/2

Nhận định

dòng chảy biển  9 - 15/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

0,2-0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

  1. II.               Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 6/2

Ngày 7/2

Ngày 8/2

Nhận định

sóng biển từ

9- 15/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

  1. III.  Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 6/2

Ngày 7/2

Ngày 8/2

Nhận định

Thủy triều từ

9 - 15/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 5h03

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 19h14

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 19h54

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 5h54

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 20h27

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Thấp nhất 2,0m (ngày 12, 13/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

 

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình