BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 2 ĐẾN NGÀY 11-02-2019

Saturday, 02/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:33/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 2 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 2/2 ĐẾN 11/2/2019)

I.   Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 2/2

Ngày 3/2

Ngày 4/2

Nhận định

dòng chảy biển  5 - 11/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II.   Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 2/2

Ngày 3/2

Ngày 4/2

Nhận định

sóng biển từ

5 - 11/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

III.  Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 2/2

Ngày 3/2

Ngày 4/2

Nhận định

Thủy triều từ

5 - 11/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 16h07

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 16h59

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h55

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 17h48

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 4, 5/2). Thấp nhất 2,4m (ngày 10/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình