BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 31/1 ĐẾN NGÀY 09-02-2019

Thursday, 31/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:31/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 31tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 31/1 ĐẾN 09/2/2019)

  1. I.                   Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 31/1

Ngày 1/2

Ngày 2/2

Nhận định

dòng chảy biển  3 - 9/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

đến Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

đến Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

  1. II.               Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 31/1

Ngày 1/2

Ngày 2/2

Nhận định

sóng biển từ

3 - 9/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ

  1. III.  Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/1

Ngày 1/2

Ngày 2/2

Nhận định

Thủy triều từ

3 - 9/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 1h05

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 14h18

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 1h51

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 14h32

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 16h07

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,2m (ngày 3, 4, 5/2). Thấp nhất 2,6m (ngày 9/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình