BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 29 NGÀY 30/1/2019

Tuesday, 29/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

           Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 29 ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 - 250C.

Độ ẩm: 65 – 96%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 250C.

Độ ẩm: 66 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng; gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 240C.

Độ ẩm: 67 – 96%.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình