BẢN TIN DỰ BÁO HAI VĂN TỪ NGÀY 29/1 ĐẾN NGÀY 7/1/2019

Tuesday, 29/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:29/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 Ninh Bình, ngày 29tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 29/1 ĐẾN 07/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/1

Ngày 30/1

Ngày 31/1

Nhận định

dòng chảy biển  1 - 7/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

 II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 29/1

Ngày 30/1

Ngày 31/1

Nhận định

sóng biển từ

1 - 7/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ

 
III.  Dự báo Thủy triều: 
 

Vùng biển

Ngày 29/1

Ngày 30/1

Ngày 31/1

Nhận định

Thủy triều từ

1 - 7/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 1,9 m

Thời gian: 3h47

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian: 12h52

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 13h26

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 1h05

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 14h18

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Cao nhất 3,2m (ngày 3, 4, 5/2). Thấp nhất 2,8m (ngày 1/2).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình