BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 26/1 ĐẾN NGÀY 4/2/2019)

Saturday, 26/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:26/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 Ninh Bình, ngày 26tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 26/1 ĐẾN 04/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/1

Ngày 27/1

Ngày 28/1

Nhận định

dòng chảy biển  29/1 - 4/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây Nam đến Nam

0,2-0,3

Tây Nam đến Nam

0,2-0,3

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/1

Ngày 27/1

Ngày 28/1

Nhận định

sóng biển từ

29/1 - 4/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/1

Ngày 27/1

Ngày 28/1

Nhận định

Thủy triều từ

29/1 - 4/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 7h50

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 22h09

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian: 23h01

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 7h49

Thấp nhất:1,8 m

Thời gian: 23h45

Thủy triều tăng dần đến ngày 29/1. Cao nhất 3,2m (ngày 3, 4  /2). Thấp nhất 1,8m (ngày 29/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình