BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/1 đến ngày 2-2-2019)

Thursday, 24/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:24/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 24/1 ĐẾN 02/2/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/1

Ngày 25/1

Ngày 26/1

Nhận định

dòng chảy biển  27/1 - 2/2/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/1

Ngày 25/1

Ngày 26/1

Nhận định

sóng biển từ

27/1 - 2/2/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0 - 3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/1

Ngày 25/1

Ngày 26/1

Nhận định

Thủy triều từ

27/1 - 2/2/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 6h08

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 20h23

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 7h00

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 21h16

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 7h50

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 22h09

Thủy triều giảm dần đến ngày 29/1, sau tăng. Cao nhất 3,1m (ngày 2/2). Thấp nhất 1,9m (ngày 29/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình