BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 20 đến ngày 29-01-2019)

Sunday, 20/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:20/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 20/1 ĐẾN 29/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/1

Ngày 21/1

Ngày 22/1

Nhận định

dòng chảy biển  23/1 - 29/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,3-0,5

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 20/1

Ngày 21/1

Ngày 22/1

Nhận định

sóng biển từ

23/1 - 29/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0-3,0

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0 - 4,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/1

Ngày 21/1

Ngày 22/1

Nhận định

Thủy triều từ

23/1 - 29/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 2h56

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 16h54

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian: 17h44

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,1 m

Thời gian: 18h36

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,6m (ngày 23/1). Thấp nhất 1,9m (ngày 29/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình