BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 18 đến ngày 27-01-2019)

Friday, 18/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:18/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 18/1 ĐẾN 27/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 18/1

Ngày 19/1

Ngày 20/1

Nhận định

dòng chảy biển  21/1 - 27/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 18/1

Ngày 19/1

Ngày 20/1

Nhận định

sóng biển từ

21/1 - 27/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0 - 3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/1

Ngày 19/1

Ngày 20/1

Nhận định

Thủy triều từ

21/1 - 27/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 1h52

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 15h32

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 16h08

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 2h56

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 16h54

Thủy triều cao, sau giảm. Cao nhất 3,6m (ngày 22, 23/1). Thấp nhất 2,4m (ngày 27/1),

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình