BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 16 đến ngày 25-01-2019)

Wednesday, 16/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:16/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 16/1 ĐẾN 25/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/1

Ngày 17/1

Ngày 18/1

Nhận định

dòng chảy biển  19/1 - 25/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/1

Ngày 17/1

Ngày 18/1

Nhận định

sóng biển từ

19/1 - 25/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/1

Ngày 17/1

Ngày 18/1

Nhận định

Thủy triều từ

19/1 - 25/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 15h17

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 2h06

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 15h13

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 1h52

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 15h32

Thủy triều tăng dần đến ngày 22, 23/1, sau giảm. Thấp nhất 2,9m (ngày 19/1), Cao nhất 3,6m (ngày 22, 23/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình