BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 14 đến ngày 23-01-2019)

Monday, 14/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:14/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 14/1 ĐẾN 23/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 14/1

Ngày 15/1

Ngày 16/1

Nhận định

dòng chảy biển  17/1 - 23/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 14/1

Ngày 15/1

Ngày 16/1

Nhận định

sóng biển từ

17/1 - 23/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/1

Ngày 15/1

Ngày 16/1

Nhận định

Thủy triều từ

17/1 - 23/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 21h53

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 6h58

Thấp nhất:1,7 m

Thời gian: 17h45

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 15h17

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất 2,2m (ngày 17/1), Cao nhất 3,6m (ngày 22, 23/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình