BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGAY 13 ĐẾN NGÀY 22/1/2019

Sunday, 13/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:13/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 13/1 ĐẾN 22/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/1

Ngày 14/1

Ngày 15/1

Nhận định

dòng chảy biển  16/1 - 22/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/1

Ngày 14/1

Ngày 15/1

Nhận định

sóng biển từ

16/1 - 22/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1.0

Đông

0,5 - 1,0

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ

 1,0 - 2,0m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/1

Ngày 14/1

Ngày 15/1

Nhận định

Thủy triều từ

15/1 - 21/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian: 21h42

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian: 21h53

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 6h58

Thấp nhất:1,6m

Thời gian: 17h45

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Thấp nhất 2,0m (ngày 16/1), Cao nhất 3,3m (ngày 20/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình