BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 10 đến 19/1/2019)

Thursday, 10/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:10/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 10/1 ĐẾN 19/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/1

Ngày 11/1

Ngày 12/1

Nhận định

dòng chảy biển  13/1 - 19/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

0,2-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/1

Ngày 11/1

Ngày 12/1

Nhận định

sóng biển từ

13/1 - 19/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ

 1,0 - 2,0m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/1

Ngày 11/1

Ngày 12/1

Nhận định

Thủy triều từ

13/1 - 19/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 20h25

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 6h49

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian: 20h52

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 7h02

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian: 21h18

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Thấp nhất 2,0m (ngày 16/1), Cao nhất 2,9m (ngày 19/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình