BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG ĐÊM 08 NGÀY 09/01/2019

Tuesday, 08/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2019

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 08 ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào; gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15- 190C.

Độ ẩm: 90 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào; gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 - 200C.

Độ ẩm: 91 – 98%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào; gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 - 190C.

Độ ẩm: 92 – 98%.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình