BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 08 đến 17/1/2019)

Tuesday, 08/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:08/HVAN-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 0tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 08/1 ĐẾN 17/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/1

Ngày 09/1

Ngày 10/1

Nhận định

dòng chảy biển  11/1 - 17/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 08/1

Ngày 09/1

Ngày 10/1

Nhận định

sóng biển từ

11/1 - 17/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5-1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/1

Ngày 09/1

Ngày 10/1

Nhận định

Thủy triều từ

11/1 - 17/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 19h20

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 5h58

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 19h55

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian: 20h25

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,0m (ngày 11/1); thấp nhất 2,1m (ngày 16/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

 

 

 

Phạm Văn Hùng

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình