BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 06 đến 15/1/2019)

Sunday, 06/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:06/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Ninh Bình, ngày 06 tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 06/1 ĐẾN 15/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 06/1

Ngày 07/1

Ngày 08/1

Nhận định

dòng chảy biển  09/1 - 15/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 06/1

Ngày 07/1

Ngày 08/1

Nhận định

sóng biển từ

09/1 - 15/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/1

Ngày 07/1

Ngày 08/1

Nhận định

Thủy triều từ

09/1 - 15/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 4h04

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 18h02

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 4h45

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 18h44

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 19h20

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,3m (ngày 09/1); thấp nhất 2,1m (ngày 15/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình