BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 05 đến 14/1/2019)

Saturday, 05/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:05/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 Ninh Bình, ngày 05tháng 1 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 05/1 ĐẾN 14/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 05/1

Ngày 06/1

Ngày 07/1

Nhận định

dòng chảy biển  08/1 - 14/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 05/1

Ngày 06/1

Ngày 07/1

Nhận định

sóng biển từ

08/1 - 14/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/1

Ngày 06/1

Ngày 07/1

Nhận định

Thủy triều từ

08/1 - 14/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 17h16

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 4h04

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian: 18h02

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 4h45

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian: 18h44

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 08/1); thấp nhất 2,4m (ngày 14/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình