BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 03 đến 12/1/2019)

Thursday, 03/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 03/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 03 tháng 1 năm 2019                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 3/1 ĐẾN 12/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 03/1

Ngày 04/1

Ngày 05/1

Nhận định

dòng chảy biển  06/1 - 12/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 03/1

Ngày 04/1

Ngày 05/1

Nhận định

sóng biển từ

06/1 - 12/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

0,5-1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/1

Ngày 04/1

Ngày 05/1

Nhận định

Thủy triều từ

06/1 - 12/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 1h53

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 15h42

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 16h29

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 17h16

Thủy triều tăng dần đến ngày 07, 08/1, sau giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 07, 08/1); thấp nhất 2,8m (ngày 12/1).

 

Tin phát lúc: 10h00

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình