BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI ( từ ngày 02 đến 11/1/2019)

Wednesday, 02/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 02/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 02 tháng 1 năm 2019                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 2/1 ĐẾN 11/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 02/1

Ngày 03/1

Ngày 04/1

Nhận định

dòng chảy biển  05/1 - 11/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3-0,5

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 02/1

Ngày 03/1

Ngày 04/1

Nhận định

sóng biển từ

05/1 - 11/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5-2,5

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ

 2,0 - 3,0m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/1

Ngày 03/1

Ngày 04/1

Nhận định

Thủy triều từ

05/1 - 11/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 15h04

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 1h53

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 15h42

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian: 16h29

Thủy triều tăng dần đến ngày 07, 08/1. Cao nhất 3,4m (ngày 07, 08/1); thấp nhất 3,0m (ngày 11/1).

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình