BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/1/2019

Tuesday, 01/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 01/HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 1 năm 2019                                       

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

(TỪ NGÀY 1/1 ĐẾN 10/1/2019)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 01/1

Ngày 02/1

Ngày 03/1

Nhận định

dòng chảy biển  04/1 - 10/1/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Tây  Nam

0,2-0,4

Tây  Nam

0,1-0,3

Tây  Nam

Vận tốc

0,3-0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 01/1

Ngày 02/1

Ngày 03/1

Nhận định

sóng biển từ

04/1 - 10/1/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

1,0-2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ

 1,5 - 2,5m,

biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/1

Ngày 02/1

Ngày 03/1

Nhận định

Thủy triều từ

04/1 - 10/1/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:1,7 m

Thời gian: 15h10

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian: 15h04

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 1h53

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian: 15h42

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày 07, 08/1); thấp nhất 3,0m (ngày 04/1)

 

Tin phát lúc: 15h30

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình