Bản tin dự báo thời tiết đêm 31/12/2018 ngày 01/01/2019

Monday, 31/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

               

              Ninh Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 31/12/2018 ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều có lúc hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ: từ 8- 150C.

Độ ẩm: 61 – 84%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều có lúc hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ: từ 9 - 150C.

Độ ẩm: 62 – 85%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều có lúc hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 3 – 4. Trời rét hại.

Nhiệt độ: từ 8 - 140C.

Độ ẩm: 63 – 85%.

 

 Tin phát lúc: 15h30.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình